IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...

TRENN - SAD Tren

logo SAD Tren
web dopravce: www.sadtn.sk

PEHLED VOZ


IKARUS 280.08 TN–642AM   TN–680AM   TN–683AM   TN–711AM   TN–714AM   TN–715AM   TN–717AM   TN–836AM   TN–845BP  
IKARUS 280.10 TN–627AE   TN–644AM   TN–659AM   TN–708AM   TN–713AM   TN–718BP  
IKARUS 280.87 TN–758AM   TN–759AM  

Typ: Ikarus 280.08 SPZ: TN-836AM EV. .: nem
VYROBEN: 1987 VYAZEN: 08 / 2006
VYPRAVEN (SMR): MHD
POZNMKA:


Trenn Kubra

Trenn

el.st.

aut.st.


JUH II

el.st.

SAD

JUH II

© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv