IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...

PEHLED MUZEJNCH AUTOBUS IKARUS V R


TYP VYROBEN UMSTN PVODN PROVOZOVATEL INFO
280.08 1985 Spolek historick techniky Comett Plus Tbor - SPZ 1C1 2212 www.sht.cz
280.08 1988 Muzeum MHD Praha, Steovice DP Praha - ev.. 4382
280.08 1988 Spolek historick techniky SAD Jindichv Hradec - SPZ JH 74-88 www.sht.cz
280.08 1989 Technick muzeum Brno DP Brno - ev. . 2090
280.08 1990 Spolek historick techniky DP Olomouc - ev. . 263 www.sht.cz
280.08 1990 Spolek historick techniky DP Praha, ev. . 4583; SAD Polkost, ev. . 1607 www.sht.cz
280.08 1990 Spolek historick techniky DP Karlovy Vary - ev. . 313 www.sht.cz
280.10 1988 sbrka DP Ostrava DP Ostrava - ev. . 4070 www.dpo.cz
280.10 1988 Spolek historick techniky SAD Jihotrans, Tn nad Vltavou - SPZ CE 44-29 www.sht.cz
280.10 1989 Spolek historick techniky SAD Krlv Dvr - SPZ BEA 08-41 www.sht.cz
405.01 1994 Spolek historick techniky DP Karlovy Vary - ev. . 330 www.sht.cz
435.09 1993 Spolek historick techniky DP Karlovy Vary - ev. . 329 www.sht.cz

© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv