IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...
Na tto strnce jsou uvedeny odkazy na strnky, na kterch se nalzaj fotografie Ikarus v zahrani. V ppad, e mte tak njak zajmav odkaz, dejte nm vdt na ikarusy@ikarusy.net.

Pi prohlen strnek se Vm teba bude hodit tento tlumonk - pekld mezi nkolika jazyky texty i cel strnky. etinu bohuel nezn, take mon vyuijete i tento slovnk

vlajka Kanada

Edmonton
Ontario I.
Ontario II.- rozlouen s Ikarusy

vlajka Maarsko

Busztpusok- Autobusy v Maarsku
Maarsk MHD
Maarsk autobusy a trolejbusy
Maarsk autobusy I.
Maarsk autobusy II.
Maarsk autobusy III.
Maarsk autobusy IV.
MHD v Miskolci

vlajka Nmecko

Drany- rozlouen s Ikarusem
Ikarusy v Nmecku- aktuln info z provozu

vlajka Polsko

Hospodsk komora mstsk dopravy- pehled vozidel (menu TABOR)
Przegubowiec- Varavsk doprava
Strnky polskch Ikarus

vlajka Rakousko

Congenia Linz- repase a prodej Ikarus

vlajka Rusko

Rusk autobusy
Rusk Ikarusy

vlajka USA

Crown Ikarus- prototyp
Houston
Milwaukee- 2 fotky Ikarus 286 v doln ti strnky
Oregon- TriMet

vlajka Svt

Ikarusy ady 200
© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv