IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...

MARTIN - SAD ilina

logo SAD ilina
web dopravce:

PEHLED VOZ


IKARUS 280.08 71   77   78   82   83   84   86   88  
IKARUS 280.10 80   87  

Typ: Ikarus 280.08 SPZ: MT-725AU EV. .: 71
VYROBEN: 1988 VYAZEN: 2005
VYPRAVEN (SMR): MHD
POZNMKA: ex SPZ: MT 59-89


Martin, Sdlisko adove

Sdlisko adove

SAD Martin

Vrtky, aut. st.


Sdlisko adove

SAD

gare SAD

© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv