IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...

KOSTELEC NAD ERNMI LESY - SAD Polkost

logo SAD Polkost
web dopravce: www.csadpolkost.cz FOTOGALERIE

PEHLED VOZ


IKARUS 280.08 1601   1607   1608  

Typ: Ikarus 280.08 SPZ: KOA 24-32 EV. .: 1607
VYROBEN: 1989 VYAZEN: 01 / 2002
VYPRAVEN (SMR): tm vechny linky SAD Polkost
POZNMKA: vz zaal bt vypravovn cca v polovin z 2000; evidenn slovn zavedeno tsn ped 24.9.2000; ex DP Praha Klov 4583


Praha, Skalka

Uhnves, ul. Ptelstv

Koln, aut. st.

Kutn Hora, aut. st.


Miskovice

Praha, Skalka

Stbrn Skalice, Hradec

Stbrn Skalice, nmst


Szava, aut. st.

Jevany

Zsmuky, nmst

Szava, aut. st.


Konojedy, rozcest

Vylovka

Vylovka

Praha, Skalka


Praha, Skalka

Praha, Skalka

Koln, Zibohlavy

Koln, Zibohlavy


Nuice

Nuice

Praha, Skalka

Koln, aut. st.


Koln, aut. st.

Koln

Praha, Skalka

Koln, blzko aut. st.


dnice, U Jn

ikarus
© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv