IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...
Krom Ikarus 280 zakoupili slovent dopravci i nkolik voz ady 400. V tomto pehledu jsou zahrnuty pouze vozy, kter jsou/byly provozovny na pravideln linkov osobn doprav.

POZNMKA: Pehled Ikarus ady 400 provozovanch DP Bratislava naleznete na www.imhd.sk vetn detailnho popisu jednotlivch vozidel.
DP Koice 435   4301  4302  4303  4304  4305  4306  4307  4308  4309  4310  4311 
415   5001  5002  5003  5004  5005  5006 
DP Preov 435   329  330 
SAD Liptovsk Mikul 435   LM–940AH 

Typ: Ikarus 415.30 SPZ: KE-076AD EV. .: 5005
VYROBEN: 1997 VYAZEN:
VYPRAVEN (SMR): 14
POZNMKA:


DP - Horndska

Alvinczyho

ahanovce - obec, pri kostole

Kriovatka mier v rekontrukcii


Darg. Hrdinov

Konen KVP - Kltor

Pota 13

eleznin stanica (Stanin nmestie)
© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv