IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...

ZVOLEN - SAD Zvolen

logo SAD Zvolen
web dopravce: www.sadzv.sk

PEHLED VOZ


IKARUS 280.08 ZV–052BB   ZV–058BB  
IKARUS 280.10 ZVA 18–76  

Typ: Ikarus 280.10 SPZ: ZVA 18-76 EV. .: nem
VYROBEN: VYAZEN: 200x
VYPRAVEN (SMR): prmestsk doprava
POZNMKA: odprodn do SAD Trnava


Zvolen, aut. st.

© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv