IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...

ZVOLEN - SAD Zvolen

logo SAD Zvolen
web dopravce: www.sadzv.sk

PEHLED VOZ


IKARUS 280.08 ZV–052BB   ZV–058BB  
IKARUS 280.10 ZVA 18–76  

Typ: Ikarus 280.08 SPZ: ZV-052BB EV. .: nem
VYROBEN: VYAZEN: 2005
VYPRAVEN (SMR): MHD linka . 1
POZNMKA: ex ZVA 12-89, odprodn do SAD Nitra

© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv