IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...

TREBIOV - SAD Michalovce

logo SAD Michalovce
web dopravce: www.sadmi.sk

PEHLED VOZ


IKARUS 280.10 TV–091AO  

Typ: Ikarus 280.10 SPZ: TV-091AO EV. .: nem
VYROBEN: 19?? VYAZEN: 2007
VYPRAVEN (SMR): Michalovce
POZNMKA:


Trebiov, aut. st.

Michalovce, blzko aut. st.

Michalovce, blzko aut. st.

Michalovce, blzko aut. st.


Michalovce, aut. st.

Michalovce, aut. st.

Trebiov

Trebiov, el. st.

© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv