IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...

RUOMBEROK - SAD L. Mikul

logo SAD L. Mikul
web dopravce: www.sadlm.sk

PEHLED VOZ


IKARUS 280.08 RK ??–??  
IKARUS 280.10 RK–210AC   RK–220AC  

Typ: Ikarus 280.10 SPZ: RK-210AC EV. .: nem
VYROBEN: 19?? VYAZEN: 2004
VYPRAVEN (SMR): Liptovsk Sliae, Kraovany, MHD
POZNMKA:


Liptovsk Sliae

Ruomberok, aut. st.

Liptovsk Sliae

Liptovsk Sliae


Ruomberok, aut. st.

Ruomberok, aut. st.

© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv