IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...

PIEANY - SAD Trnava

logo SAD Trnava
web dopravce: sad

PEHLED VOZ


IKARUS 280.08 TTA 24–64  
IKARUS 280.10 PN–817BC  

Typ: Ikarus 280.08 SPZ: TTA 24-64 EV. .:
VYROBEN: VYAZEN: 2003
VYPRAVEN (SMR): MHD
POZNMKA: trilex

© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv