IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...

NOV ZMKY - SAD Nov Zmky

logo SAD Nov Zmky
web dopravce: www.sadnz.sk

PEHLED VOZ


IKARUS 280.08 NZ–703BM  

Typ: Ikarus 280.08 SPZ: NZ-703BM EV. .: nem
VYROBEN: 1990 VYAZEN: 4. tvrtlet 2008
VYPRAVEN (SMR): urany
POZNMKA:


Nov Zmky, AS


urany

Nov Zmky, ASurany

urany

Nov Zmky


Nov Zmky

Nov Zmky

urany

Nov Zmky


urany

Nov Zmky

urany

Nov Zmky

© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv