IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...

MICHALOVCE - SAD Michalovce

logo SAD Michalovce
web dopravce: www.sadmi.sk

PEHLED VOZ


IKARUS 280.08 MI 91–73  

Typ: Ikarus 280.08 SPZ: MI 91-73 EV. .: nem
VYROBEN: 19?? VYAZEN: 200?
VYPRAVEN (SMR): MHD, mezimsto
POZNMKA:


Michalovce, blzko aut. st.

Michalovce, blzko aut. st.

© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv