foto ��slo 3718
Obr�zek ��slo 3718
800 x 600 pixel�
download (171 kB)
Typ: 280.87 M�sto: Trenn, nm. Generla Svobodu
SPZ / Ev.�.: TN-758AM Linka / spoj: Rozlka
Pozn�mka: Rozlkov jazda s Ikarusom v Trenne