IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...

BOSKOVICE - BODOS Boskovice

logo BODOS Boskovice
web dopravce: www.bodos.cz FOTOGALERIE

PEHLED VOZ


IKARUS 280.10 BKA 44–18   RK 56–27  

Typ: Ikarus 280.10 SPZ: BKA 44-18 EV. .: nem
VYROBEN: 1989 VYAZEN: 4. tvrtlet 2001
VYPRAVEN (SMR): Blansko - Kuim, Tyco
POZNMKA:


Kuim, Tyco

Kuim, Tyco

Kuim, Tyco

Kuim, Tyco


ebrov

Blansko, aut. st.

Blansko, aut. st.

Rjec-Jesteb, nmst


Boskovice, 17. Listopadu

ikarus
© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv